Vrijwillige zorg

Oud Clingendael is een open setting waarin we onze bewoners op geen enkele manier beperken in hun vrijheden. Wij kiezen er voor om geen vormen van onvrijwillige zorg toe te passen.

Hieronder vindt u ons beleid in het kader van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de contactgegevens van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Beleid vrijwillige zorg

1. Inleiding
Onze organisatie staat voor een professionele beroepshouding van de medewerkers. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze bewoners alle ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en op geen enkele manier beperkt worden in hun (beleving van) vrijheid.

Onze organisatie kiest er bewust voor om geen vormen van onvrijwillige zorg toe te passen maar onze bewoners hebben vaak een psychogeriatrische grondslag op basis van hun zorgindicatie waardoor zij te maken kunnen krijgen met aspecten die bij de wet BOPZ horen.

 2. Wet Zorg en dwang (Wzd)

De Wzd is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen. De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. Het wetsvoorstel geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie of in kleinschalige woonvormen.

De Wzd is gericht op het voorkomen van dwang. Zorgverleners moeten het stappenplan doorlopen zodra er geen overeenstemming is met een bewoner over vrijwillige zorg of de bewoner niet zelf toestemming meer kan geven.

Helder wettelijk kader
De Wzd sluit qua termen en procedures goed aan bij de doelgroepen, waardoor ook mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beschermd worden. “Wie zwijgt stemt toe” kan nooit het uitgangspunt in de langdurige zorg zijn. Voor zorgverleners is er een helder wettelijk kader gecreëerd.

Exclusiecriterium
De Wzd regelt dat bewoners alleen zorg krijgen die in het zorgleefplan is opgenomen en waar de bewoner mee instemt. Maatregelen waar de bewoner niet mee instemt of zich tegen verzet, kunnen niet in het zorgleefplan worden opgenomen. Bij ernstig probleemgedrag moeten de zorgverleners een stappenplan doorlopen waardoor de situatie van de cliënt goed wordt geanalyseerd, alle alternatieven voor onvrijwillige zorg worden bekeken, en externe deskundigheid wordt ingeschakeld.

Als onvrijwillige zorg echt de enige manier is om ernstig nadeel te voorkomen is het de medewerkers in Zorgvilla Oud Clingendael niet toegestaan om onvrijwillige zorg toe te passen. Hiermee geven we een duidelijke grens aan van wat wij binnen onze organisatie verantwoord en passend vinden.

Beperking van bewegingsvrijheid
Beperkingen van de bewegingsvrijheid zijn volgens de wet zo ingrijpend, dat ze altijd onder dwang vallen. Dit geldt voor alle vormen, zoals fixatie, medicatie die versuffend werkt (psychofarmaca) en andere maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken. Dus als de vrijheid om te bewegen leidt tot ernstig nadeel, moeten zorgverleners altijd het stappenplan doorlopen om een oplossing te vinden waarmee de bewoners zich vrij kunnen blijven bewegen. Oók als de bewoner en/of de vertegenwoordiger zelf geen bezwaar heeft tegen maatregelen als fixatie of wanneer een psychofarmacon langer wordt voorgeschreven dan de periode die in de richtlijn (van Verenso) wordt genoemd danwel in een hogere dosering. Zo waarborgt de wet dat zorgverleners altijd zorgvuldig blijven kijken naar andere mogelijkheden om de situatie van de bewoner te verbeteren.

3. Organisatiebeleid

Door optimale randvoorwaarden te scheppen beogen we onvrijwillige zorg te voorkomen:

*Een huiselijke kleinschalige omgeving
*Betrokken medewerkers
*Ruim voldoende medewerkers

Indien er desondanks verhoogd risico wordt gesignaleerd op depressie, medicatieweigering, vallen en/of onrust worden interventies besproken in het multidisciplinair overleg (MDO). Bij mogelijke interventies wordt rekening gehouden met de volgende beginselen:

*Het middel staat in verhouding tot het doel (proportionaliteitsbeginsel).
*Het risico is niet anderszins af te wenden (inventarisatie alternatieven).
*Het middel wordt ingezet op verzoek van de behandelend arts én altijd en alleen maar in overeenstemming met de cliënt of diens vertegenwoordiger.

Het is nadrukkelijk de taak van de Verpleegkundigen en Verzorgenden IG om deze beginselen te bewaken.

Complexe situaties
Indien de situatie rondom een cliënt om steeds meer expertise vraagt doen wij in overleg met de huisarts, Specialist ouderengeneeskunde en de wettelijke vertegenwoordiger een beroep op het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het Centrum voor Consultatie en Expertise is voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is dan vaak sprake van probleemgedrag. Het inzetten van de deskundigen van het CCE wordt gebruikt voor het analyseren en adviseren in complexe situaties.

Scholing
De mate van professionaliteit van een medewerker bepaalt of een medewerker ‘bevoegd en bekwaam’ is om goede zorg te bieden en bijvoorbeeld de inhoud van een ondersteuningsplan vast te stellen. Beide begrippen zijn terug te vinden in de Wet BIG. Bevoegdheid hangt nauw samen met de opleiding van een medewerker maar zegt minder over hoe een medewerker in de praktijk daadwerkelijk over diverse vaardigheden beschikt en in staat is om een handeling uit te voeren (bekwaamheid). Binnen onze organisatie stimuleren wij scholing in het vinden van alternatieve interventies om onvrijwillige zorg te voorkomen.

4. Cliëntenvertrouwenspersoon WZD
Heeft u of uw vertegenwoordiger desondanks te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd), dan heeft u recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

*Wij luisteren naar uw verhaal, zijn partijdig
*Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
*Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
*Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
*Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Jessica Goedhart
06-40976989
j.goedhart@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Vrijwillige zorg

Oud Clingendael is een open setting waarin we onze bewoners op geen enkele manier beperken in hun vrijheden. Wij kiezen er voor om geen vormen van onvrijwillige zorg toe te passen.

Hieronder vindt u ons beleid in het kader van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de contactgegevens van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Beleid vrijwillige zorg

1. Inleiding
Onze organisatie staat voor een professionele beroepshouding van de medewerkers. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze bewoners alle ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en op geen enkele manier beperkt worden in hun (beleving van) vrijheid.

Onze organisatie kiest er bewust voor om geen vormen van onvrijwillige zorg toe te passen maar onze bewoners hebben vaak een psychogeriatrische grondslag op basis van hun zorgindicatie waardoor zij te maken kunnen krijgen met aspecten die bij de wet BOPZ horen.

 2. Wet Zorg en dwang (Wzd)

De Wzd is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen. De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. Het wetsvoorstel geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie of in kleinschalige woonvormen.

De Wzd is gericht op het voorkomen van dwang. Zorgverleners moeten het stappenplan doorlopen zodra er geen overeenstemming is met een bewoner over vrijwillige zorg of de bewoner niet zelf toestemming meer kan geven.

Helder wettelijk kader
De Wzd sluit qua termen en procedures goed aan bij de doelgroepen, waardoor ook mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beschermd worden. “Wie zwijgt stemt toe” kan nooit het uitgangspunt in de langdurige zorg zijn. Voor zorgverleners is er een helder wettelijk kader gecreëerd.

Exclusiecriterium
De Wzd regelt dat bewoners alleen zorg krijgen die in het zorgleefplan is opgenomen en waar de bewoner mee instemt. Maatregelen waar de bewoner niet mee instemt of zich tegen verzet, kunnen niet in het zorgleefplan worden opgenomen. Bij ernstig probleemgedrag moeten de zorgverleners een stappenplan doorlopen waardoor de situatie van de cliënt goed wordt geanalyseerd, alle alternatieven voor onvrijwillige zorg worden bekeken, en externe deskundigheid wordt ingeschakeld.

Als onvrijwillige zorg echt de enige manier is om ernstig nadeel te voorkomen is het de medewerkers in Zorgvilla Oud Clingendael niet toegestaan om onvrijwillige zorg toe te passen. Hiermee geven we een duidelijke grens aan van wat wij binnen onze organisatie verantwoord en passend vinden.

Beperking van bewegingsvrijheid
Beperkingen van de bewegingsvrijheid zijn volgens de wet zo ingrijpend, dat ze altijd onder dwang vallen. Dit geldt voor alle vormen, zoals fixatie, medicatie die versuffend werkt (psychofarmaca) en andere maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken. Dus als de vrijheid om te bewegen leidt tot ernstig nadeel, moeten zorgverleners altijd het stappenplan doorlopen om een oplossing te vinden waarmee de bewoners zich vrij kunnen blijven bewegen. Oók als de bewoner en/of de vertegenwoordiger zelf geen bezwaar heeft tegen maatregelen als fixatie of wanneer een psychofarmacon langer wordt voorgeschreven dan de periode die in de richtlijn (van Verenso) wordt genoemd danwel in een hogere dosering. Zo waarborgt de wet dat zorgverleners altijd zorgvuldig blijven kijken naar andere mogelijkheden om de situatie van de bewoner te verbeteren.

3. Organisatiebeleid

Door optimale randvoorwaarden te scheppen beogen we onvrijwillige zorg te voorkomen:

*Een huiselijke kleinschalige omgeving
*Betrokken medewerkers
*Ruim voldoende medewerkers

Indien er desondanks verhoogd risico wordt gesignaleerd op depressie, medicatieweigering, vallen en/of onrust worden interventies besproken in het multidisciplinair overleg (MDO). Bij mogelijke interventies wordt rekening gehouden met de volgende beginselen:

*Het middel staat in verhouding tot het doel (proportionaliteitsbeginsel).
*Het risico is niet anderszins af te wenden (inventarisatie alternatieven).
*Het middel wordt ingezet op verzoek van de behandelend arts én altijd en alleen maar in overeenstemming met de cliënt of diens vertegenwoordiger.

Het is nadrukkelijk de taak van de Verpleegkundigen en Verzorgenden IG om deze beginselen te bewaken.

Complexe situaties
Indien de situatie rondom een cliënt om steeds meer expertise vraagt doen wij in overleg met de huisarts, Specialist ouderengeneeskunde en de wettelijke vertegenwoordiger een beroep op het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het Centrum voor Consultatie en Expertise is voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is dan vaak sprake van probleemgedrag. Het inzetten van de deskundigen van het CCE wordt gebruikt voor het analyseren en adviseren in complexe situaties.

Scholing
De mate van professionaliteit van een medewerker bepaalt of een medewerker ‘bevoegd en bekwaam’ is om goede zorg te bieden en bijvoorbeeld de inhoud van een ondersteuningsplan vast te stellen. Beide begrippen zijn terug te vinden in de Wet BIG. Bevoegdheid hangt nauw samen met de opleiding van een medewerker maar zegt minder over hoe een medewerker in de praktijk daadwerkelijk over diverse vaardigheden beschikt en in staat is om een handeling uit te voeren (bekwaamheid). Binnen onze organisatie stimuleren wij scholing in het vinden van alternatieve interventies om onvrijwillige zorg te voorkomen.

4. Cliëntenvertrouwenspersoon WZD
Heeft u of uw vertegenwoordiger desondanks te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd), dan heeft u recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

*Wij luisteren naar uw verhaal, zijn partijdig
*Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
*Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
*Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
*Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Jessica Goedhart
06-40976989
j.goedhart@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

→Flyer Cliëntvertrouwenspersoon WZD